کارگاه مهارت زندگی ویژه کودکان

منطقه ۱،  3980417002
کارگاه مهارت زندگی ویژه کودکان

  به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک در راستای عملکردکانون مادر و کودک نسبت به برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه کودکان با سرفصل آشنایی با شخصیت هادر سرای محله اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ 15/4/98برگزار شد این مطالب توسط خانم کاظمی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی مطرح شد.شخصیت های منفعل و فریبنده در قالب نمایش آموزش داده شد شخصی که در مقابل خواسته های دیگران همیشه تسلیم است شخص منفعل نامیده می شود که قدرت نه گفتن ندارد و تابع خواسته های دیگران است و شخص فریبنده سعی دارد با بزرگنمایی خود و تعریف های بی جا از طرف مقابل او را فریب دهد و در راستای پذیرش خود توسط شخص مقابل عمل می کند همچنین نمایش داستان هفته گذشته توسط کودکان اجرا شد و به نکات ارتباط موثر اشاره شد.هدف اصلی این رویداد آشنایی کودکان با شخصیت های منفعل و فریبنده بود اینکه چگونه شخصیت منفعل نداشته باشند و در مقابل شخصیت فریبنده چه عکس العملی از خود نشان دهند.