منطقه 11- کلاس آموزشی آشنایی با بهداشت محیط زیست

منطقه ۱۱،  3980225008
 منطقه 11- کلاس آموزشی آشنایی با بهداشت محیط زیست

کلاس آموزشی آشنایی با بهداشت محیط زیست در روز سه شنبه  مورخ 03/02/98 با حضور 12 نفر از شهروندان در خانه سلامت محله قلمستان برگزار گردید.

هدف از برگزاری کلاس آشنایی شهروندان با انواع گیاهان و نحوه ی کاشتن آن ها و بالا بردن زیبایی های شهری بود.در این کلاس شهروندان با چگونگی افزایش بهداشت محیط زیست شهری و همچنین محیط زیست اطراف محل زندگی خود آشنا شدند و راه کار های مناسبی برای آنها ارایه گردید.بهداشت محیط زیست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر رعایت نشود باعث بروز بیماری های بسیاری خطرناکی در شهزوندان و اطرافیان نیز میشود.