منطقه 11- کلاس آموزشی ایمنی در زندگی

منطقه ۱۱،  3980225007
 منطقه 11- کلاس آموزشی ایمنی در زندگی

کلاس آموزشی ایمنی در زندگی  در روز دو شنبه ، با حضور10 نفر ازشهروندان محله عباسی در خانه سلامت عباسی  برگزار گردید. هدف از برگزاری این کلاس اهمیت و رابطه ایمنی با سلامتی افرادو آموزش روشهای افزایش ایمنی به آنها در کاهش خطرات  ناشی از حوادث زلزله و آتش سوزی و ...و کاهش  احتمال خطر مرگ ،مجروح شدن و یا ابتلا به بیماریها میباشد.. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد:

 اگر مراقب خودتان نباشید، عوارض رعایت نکردن ایمنی ازقبیل حریق،برق گرفتگی و... دچارمیشوید

در ادامه کلاس  به مشکلات و عوارضی رعایت نکردن ایمنی اشاره شد و به اختصار در مورد هرکدام توضیحاتی ارائه گردید. از جمله عوارض ایمنی در زندگی پرداخته شد: .

  1. دچارحریق

2.     برق گرفتگی3.    صدمات سیل و زلزله و....4.     مجروح شدن