منطقه 11- کلاس آموزشی شناخت وپیشگیری بیماریهای واگیردار

منطقه ۱۱،  3980225006
 منطقه 11- کلاس آموزشی شناخت وپیشگیری بیماریهای واگیردار

کلاس آموزشی شناخت وپیشگیری بیماریهای واگیرداردر روزدوشنبه ، مورخ :26/01/98، با حضور 16 نفر از معلمین درمدرسه پیروان زینب (س) برگزار گردید. این برنامه درراستای افزایش آگاهی های عمومی در مورد  شناخت وپیشگیری بیماریهای واگیرداربرای معلمین میباشد.