: مهارت های زندگی(همسرداری)

منطقه ۱۵،  3980115015
: مهارت های زندگی(همسرداری)

خانه سلامت والفجر در تاریخ 15/11/97در ادامه مبحث مهارت های زندگی به موضوع همسرداری پرداخت. در این جلسه افراد حاضر به اهمیت مهارت همسرداری در زندگی آشنا شدند. از مهارت همسرداری به عنوان لازمه ادامه زندگی موفق و پایدار مطالبی ارئه گردید .