مهارت های زندگی (روابط بین فردی)

منطقه ۱۵،  3980115013
مهارت های زندگی (روابط بین فردی)

خانه سلامت والفجردر تاریخ 1/11/97در ادامه دوره مهارت های زندگی به موضوع روابط بین فردی پرداخت.در این جلسه به برقراری روابط موثر به عنوان راهکاری جهت تاثیر گذاری  بهتر  اشاره شد. از چگونگی برقراری روابط بین فردی مطالبی ارائه شد.