مهارت های زندگی( ارتباط موثر)

منطقه ۱۵،  3980115010
مهارت های زندگی( ارتباط موثر)

خانه سلامت والفجردر تاریخ 17/11/97در ادامه دوره های آموزشی مهارت های زندگی به موضوع ارتباط موثر پرداخت. در این جلسه به راههای ارتباط موثر و تاثیرات آن در زندگی اشاره شد. هدف پیدا کردن راهکار جهت برقراری روابط صمیمانه جهت کاهش مشکلات و درگیریهای ذهنی در زندگی می باشد.