کارگاه آموزشی پیشگیری از مضرات آلودگی هوا

منطقه ۱۵،  3980115009
کارگاه آموزشی پیشگیری از مضرات آلودگی هوا

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ11/11/97 کارگاه آموزشی پیشگیری از مضرات آلودگی هوا    ویژه کانون مادر وکودک وبا هدف پیشگیری از  بیماریها اجرا نموده است در این برنامه در خصوص مضرات آلودگی هوا صحبت شد و موارد و بیماری هایی که به خصوص برای زنان باردارو کودکان پیش می آورد توضیح داده شد