فواید استفاده از نمک یددار

منطقه ۱۵،  3980115008
فواید استفاده از نمک یددار

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ11/11/97 کارگاه آموزشی نقش استفاده از نمک یددار در سلامت    ویژه کانون مادر وکودک وبا هدف پیشگیری از  بیماریها اجرا نموده است در این برنامه در خصوص فواید نمک یددار صحبت شد و موارد و بیماری هایی که به خصوص برای زنان باردار پیش می آورد توضیح داده شد