کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی

منطقه ۱۵،  3980115007
کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی

خانه سلامت شوش منطقه 15 در بهمن 97 کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی را     ویژه کانون مادر وکودک وبا هدف ارتقائ مهارت های اجتماعی  اجرا نموده است در این برنامه  مهارت های اجتماعی و تاثیر آن در سلامت روان توضیح داده شد