کارگاه مهارتهای زندگی

منطقه ۱۵،  3980115006
کارگاه مهارتهای زندگی

در تاریخ 9 بهمن و ساعت 10 صبح این کارگاه با حضور 25 نفر برگزار و کارشناس درباره کنترل خشم و مهارت های آن صحبت کرد. این برنامه در سرای محله افسریه جنوبی برگزار گردید.