کارگاه فرزند پروری-

منطقه ۱۵،  3980115005
کارگاه فرزند پروری-

.

در تاریخ 2 بهمن و ساعت 10 صبح این کارگاه با حضور 25 نفر برگزار و کارشناس درباره فرزند پروری قاطعانه   صحبت کرد. این برنامه در سرای محله افسریه جنوبی برگزار گردید.