منطقه7:برگزاری بازی درمانی درسرای محله گرگان

منطقه ۷،  3971225001
منطقه7:برگزاری بازی درمانی درسرای محله گرگان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله گرگان بازی درمانی در خانه سلامت برگزار گردید. این برنامه با هدف تقویت حافظه و همچنین برقراری ارتباط موثر بین فرد و جامعه و ارائه برخورد مناسب در زمان ایجاد مشکل  و......در تاریخ 7/11/97 در ساعت10 الی 11 در راستای اهداف دوشنبه های سالمندی با حضور 20 نفر از اعضاء کانونهای سلامت محور برگزار گردید.