منطقه 19 :کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با کودکان

منطقه ۱۹،  3971221002
منطقه 19 :کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر با کودکان

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه، در راستاي رسالت اداره سلامت و با هدف ارتقاي سطح زندگي شهروندان و بهبود رفتارهاي اجتماعي آن ها ، كلاس آموزشي با محوريت مهارت هاي ارتباط مؤثر در سراي محله ي وي افزود: باتوجه به اين كه انسان موجودي اجتماعي است و احساس رضايت او از اين ارتباط در گرو ايجاد و تداوم ارتباط مناسب با ديگران است ؛ كلاس مذكور با هدف ايجاد اين مهارت ، تشكيل شده است .