منطقه 19 : کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر در دولتخواه جنوبی

منطقه ۱۹،  3971219004
منطقه 19 : کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر در دولتخواه جنوبی

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت مهارت ارتباط مؤثر در بهبود روابط کودکان ، کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر در سرای محله دولتخواه برگزار شد و کودکان با نکاتی پیرامون این موضوع آشنا شدند.