کارگاه ارتباط با فرزندان در کاشانک

منطقه ۱،  3971117001
کارگاه ارتباط با فرزندان در کاشانک

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک به برگزاری کارگاه ارتباط با فرزندان در سرای محله اقدام نمود. در این کارگاه که در تاریخ 14/11/97برگزار گردیددر رابطه با خلق و خوی انسان ها که مختص به هر انسانی است صحبت شدکه شامل میزان فعالیت ، ریتم ، عکس العمل به آنچه تازه است ، انطباق با تغییر ، مرز عکس العمل ، از دست دادن تمرکز فکری ، شدت عکس العمل ، مدت تمرکزوغیره می باشد که ممکن است بالا یا پایین باشد و این نشان از تفاوت انسان هاست نه برتری آنها همچنین در این کارگاه انجام فعالیت هایی نظیررفتن به موزه با فرزندان ، به فرزندان خود اهمیت صبحانه خوردن را آموزش بدهید ، راجع به اثر سوء مواد مخدر ، مشروبات الکلی و سیگار با فرزندان خود و صحبت کنید و ... توضیحاتی برای شهروندان ارائه شد.

هدف اصلی این رویداد آشنایی مخاطبان با تفاوت خلق خوی فرزندان ،توجه به نیازهای آنها، تقویت رفتارها و ویژگی های خوب فرزندان از طریق تشویق کردن، عدم مقایسه فرزندان با دیگران و غیره بود