کارگاه رعایت نکات ایمنی در دبستان چمران در کاشانک

منطقه ۱،  3970911004
کارگاه رعایت نکات ایمنی در دبستان چمران در کاشانک

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک با همکاری خانه دوام و ایمنی به برگزاری کارگاه رعایت نکات ایمنی در دبستان چمران اقدام نمود در این کارگاه که در تاریخ 7/9/97 برگزارشد محتوای  مطالب ارائه شده عبارت است از خطر یا حالتی که در آن احتمال آسیب یا خسارت مادی به میزان قابل قبول محدود شده باشد ایمنی به طور صد در صد و مطلق وجود ندارد و عملا هم هیچ گاه حاصل نخواهد شد از این روست که گفته می شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است ایمنی طیف بسیار وسیعی دارد از جمله ایمنی در منزل ، ایمنی در حمل و نقل ، ایمنی پیاده روها ، ایمنی در محیط کار و ایمنی کودکان و سالمندان

هدف اصلی این رویدادا رتقای آگاهی دانش آموزان در رابطه با رعایت نکات ایمنی به هنگام آتش سوزی ، گازگرفتگی ، رانندگی و غیره بود همچنین در رابطه با آمادگی در برابر زلزله احتمالی توضیحاتی از جمله پناه گرفتن صحیح ، دور شدن از پنجره ها ، حفظ آرامش و غیره صحبت شد.