برگزاری کلاس اموزشی مهارت روابط بین فردی

منطقه ۹،  3970820002
 برگزاری کلاس اموزشی مهارت روابط بین فردی

روابط عمومی اداره سلامت منطقه خبر داد: واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 ناحیه 1محله دستغیب اقدام به برگزاری کلاس آموزشی مهارت روابط بین فردی نمود.به طور کلی در مورد:

 

این مهارت باعث می‌شود که کودک در آینده در رابطه با دیگران بتواند درست رفتار کند. به این معنا که رابطه دوستانه با آنها برقرار سازد و نیز بتواند آن رابطه را حفظ کند که این امر سلامت اجتماعی وی را تأمین می‌کند. همچنین، موجب برقراری ارتباط خوب با اعضای خانواده می‌شود. از طرف دیگر، این مهارت وی را قادر می‌سازد که در مواقع لزوم، یک رابطه را به شکلی سازنده به پایان برساند.