منطقه 11- مشاوره روانشناسی کودک

منطقه ۱۱،  3970815011
 منطقه 11- مشاوره روانشناسی کودک

مشاوره روانشناسی کودک در روز  چهار شنبه ، مورخ : 09/08/97  ، با حضور3نفر از شهروندان در خانه سلامت محله عباسی برگزار گردید. هدف از برگزاری ارائه راهنمایی های لازم و دادن مشاوره به آنها جهت ریشه یابی اختلالات رفتاری کودکان  و پیگیری های لازم جهت حل مشکلات رفتاری فرزندانشان میباشد.