منطقه 11- مشاوره فردی خانواده و بازی درمانی

منطقه ۱۱،  3970815004
 منطقه 11- مشاوره فردی خانواده و بازی درمانی

ارائه خدمات سلامت محور مشاوره فردی و خانواده در روز ....چهار شنبه.... ، مورخ :.... 09/08/97..... ، با حضور.... 4....... نفر از شهروندان و با مشارکت .پردیس سلامت منطقه11 برگزار گردید. هدف از برگزاری این برنامه کاهش اضطراب جدایی کودک و  افزایش سلامت روان فرد و خانواده  میباشد. . در جلسات خدمات مشاوره فردی به موضوعاتی چون  بررسی مشکلات فردی،  بهبود روابط بین فردی، آموزش مهارت های زندگی و ... با هدف ارتقائ بهداشت روان فرد و در نهایت سلامت روان جامعه پرداخته میشود .این برنامه به همت اداره سلامت منطقه 11برگزار شده است.