منطقه 19 : آموزش ایمنی در قالب نمایش با موضوع " پس راه فرار کو " در سالن آمفی تئاتر محله ی خانی آبادنوجنوبی

منطقه ۱۹،  3970815003
منطقه 19  : آموزش ایمنی در قالب نمایش با موضوع " پس راه فرار کو " در سالن آمفی تئاتر محله ی خانی آبادنوجنوبی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از آموزش ایمنی در قالب نمایش با موضوع " پس راه فرار کو " در سالن آمفی تئاتر محله ی خانی آبادنوجنوبی خبر داد :

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ضرورت آموزش نکات ایمنی به کودکان و با تو جه به تأثیرگذاری

آموزش از طریق نمایش ، نمایش " پس را ه فرار کو " در سالن آمفی تئاتر خانی آبادنوجنوبی برگزار شد .

در این برنامه کودکان با نکات ایمنی لازم در هنگام وقوع حادثه آشنا شدند و در پایان در مسابقه ای که در نظرگرفته شده بود شرکت کردند .