منطقه ده: برگزاری همایش 14 مهر روز تهران با موضوع (تهران شهر زیست پذیر شهروند مشارکت پذیر)

منطقه ۱۰،  3970729005
منطقه ده: برگزاری همایش 14 مهر روز تهران با موضوع (تهران شهر زیست پذیر شهروند مشارکت پذیر)

همایش 14 مهر روز تهران با موضوع (تهران شهر زیست پذیر شهروند مشارکت پذیر) در سالن جلسات شهید غنی پور توسط کارشناس محیط زیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت همایش 14 مهر روز تهران با موضوع (تهران شهر زیست پذیر شهروند مشارکت پذیر) با هدف ارتقاء سطح فرهنگ شهر نشینی و تشویق شهروندان جهت افزایش مشارکت در حفظ محیط زیست در سالن جلسات شهید غنی پور برگزار شد.